Integritetspolicy

Du har litat på oss att ta hand om dina ögon. Du kan även lita på att vi tar ansvar för dina personuppgifter. Specsavers Integritetspolicy innebär att vi respekterar den personliga informationen som du ger oss, eller som vi kan konstatera genom ditt ögontest, från ett köp av våra produkter och tjänster eller andra interaktioner med oss.
1.    Information om Specsavers
2.    Vilken personlig information samlas in?
3.    Hur används den informationen?
4.    Hur länge sparas den informationen?
5.    Med vem delas den personliga informationen?
6.    Hur behandlas den personliga informationen?
7.    Specsavers cookie policy
8.    Hur personlig information kan uppdateras eller ändras
9.    Vilka rättigheter har du?
10.    Vilka val kan du göra?
11.    Skydd av personlig information
12.    Uppdatering av Specsavers Integritetspolicy
13.    Kontakta oss

1.    Information om Specsavers
I den här Integritetspolicyn innebär hänvisningar till Specsavers, vi, oss eller våra, medlemmar i Specsaverskoncernen (Specsaverskoncernen) som behandlar din personliga information, inklusive var och en av dem som listas nedan:
Jag är en butikskund eller en användare av Specsavers hemsida
‚Äʬ†¬† ¬†Varje Specsaversbutik √§r ett f√∂retag inom Specsaverskoncernen. Uppgifter om varje butik finns tillg√§ngligt i den aktuella butiken
‚Äʬ†¬† ¬†Specsavers Sweden AB (ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556615-7961 och med adress Box 205, 40123, G√∂teborg, Sverige)
‚Äʬ†¬† ¬†Specsavers Optical Group Limited (ett bolag registrerat i Guernsey med organisationsnummer 12294 och med adress La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP)
Specsaverskoncernen är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
I den här Integritetspolicyn innebär hänvisningar till dig den person vars personliga information vi samlar in, använder och behandlar. Det inkluderar alla som kontaktar oss i samband med de produkter och tjänster som vi tillhandahåller eller på annat sätt interagerar med oss, till exempel, via vår hemsida på www.specsavers.se (hemsidan) eller i butik.

2.    Vilken personlig information samlas in?
Vi kan samla in och behandla information om dig som inkluderar:
‚Äʬ†¬† ¬†ditt namn
‚Äʬ†¬† ¬†ditt f√∂delsedatum
‚Äʬ†¬† ¬†dina telefonnummer (inklusive mobil)
‚Äʬ†¬† ¬†din mail- och postadress
‚Äʬ†¬† ¬†dina relevanta h√§lsouppgifter, inklusive (a) nuvarande och tidigare √∂gonh√§lsa/√•komma, allm√§nna h√§lsotillst√•nd och f√∂rskrivna glas√∂gon eller kontaktlinser; (b) uppgifter om aktuell medicinering; och (c) korrespondens mellan optometrist och ¬†l√§kare/√∂gonl√§kare
‚Äʬ†¬† ¬†dina unders√∂knings- och testresultat
‚Äʬ†¬† ¬†dina betalningsuppgifter
‚Äʬ†¬† ¬†information om din anst√§llning/livsstil/k√∂rning
‚Äʬ†¬† ¬†uppgifter om recept som getts till dig fr√•n h√§lso- och sjukv√•rdspersonal eller din l√§kare
‚Äʬ†¬† ¬†information som du tillhandah√•ller genom att fylla i blanketter p√• Specsavers hemsida
‚Äʬ†¬† ¬†uppgifter om ditt bes√∂k p√• hemsidan och alla transaktioner du utf√∂r p√• hemsidan
‚Äʬ†¬† ¬†all information och/eller bilder som ges till oss n√§r du anv√§nder Specsavers virtuella prova-p√• teknologi
‚Äʬ†¬† ¬†all annan information som du fr√•n tid till annan frivilligt tillhandah√•ller oss

Den här informationen kommer i första hand att samlas in från dig när du ger den till oss frivilligt, men vi kan även samla in den från andra källor när det är lagligt att göra det, inklusive men inte begränsat till, andra vårdgivare, institutioner eller individer som du har gett behörighet att lämna information för din räkning (t.ex. föräldrar eller vårdnadshavare), tredje parts tjänsteleverantörer, statliga-, skatt- eller brottsbekämpande myndigheter, eller andra tredje parter. Sådan information kan även kombineras med information från offentligt tillgängliga källor.
Vi kan även samla in information om dig genom din användning av andra hemsidor och tjänster inom Specsaverskoncernen.
De lagliga grunderna för behandlingen av information om din hälsa är baserat på ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer inte att samla in information relaterad till din hälsa utan ditt uttryckliga samtycke.
Vi kommer även att behandla dina personuppgifter där ytterligare behandling är nödvändig för fullgörandet av ett avtal till vilket den registrerade är part eller för att kunna vidta åtgärder innan avtal kan ingås, till exempel; i syfte att kunna boka in ditt möte eller skicka information om tjänster.

3.    Hur används den informationen?
Specsaverskoncernen kan använda din personliga information i syfte att:
‚Äʬ†¬† ¬†ge dig √∂gonv√•rdsbehandling
‚Äʬ†¬† ¬†erbjuda dig v√•ra produkter och tj√§nster
‚Äʬ†¬† ¬†l√•ta dig veta n√§r ditt n√§sta bes√∂k √§r inbokat och p√•minna dig att boka in ett test om du inte har gjort n√•got p√• ett tag
‚Äʬ†¬† ¬†marknadsf√∂ra Specsavers produkter och tj√§nster till dig
‚Äʬ†¬† ¬†genomf√∂ra kundunders√∂kningar f√∂r att s√§kerst√§lla att vi kontinuerligt f√∂rb√§ttrar v√•ra tj√§nster till dig
‚Äʬ†¬† ¬†hj√§lpa oss att granska, utveckla och f√∂rb√§ttra de produkter och tj√§nster vi erbjuder, till exempel genom forskning, analys och planering
‚Äʬ†¬† ¬†meddela dig om √§ndringar av v√•ra produkter och tj√§nster
‚Äʬ†¬† ¬†svara p√• fr√•gor fr√•n dig
‚Äʬ†¬† ¬†behandla och beh√•lla personuppgifter som r√∂r ditt kredit-/betalkort och best√§llningsuppgifter f√∂r att m√∂jligg√∂ra att din best√§llning kan fullg√∂ras och f√∂r att hantera eventuella fr√•gor eller √•terbetalning
‚Äʬ†¬† ¬†genomf√∂ra s√§kerhetskontroller f√∂r att skydda mot bedr√§gliga transaktioner vid eller efter ink√∂p eller best√§llning som du g√∂r f√∂r att f√∂rhindra och uppt√§cka kriminella g√§rningar. Vi kan, till exempel, g√∂ra verifikationskontroller f√∂r att identifiera eventuella avvikelser med dina betalningsuppgifter
‚Äʬ†¬† ¬†svara p√• och hantera eventuella anspr√•k mot oss
‚Äʬ†¬† ¬†anv√§nda cookies och trafikdata enligt avsnitt 7 nedan
‚Äʬ†¬† ¬†f√∂r att f√∂lja lagar och f√∂reskrifter som g√§ller f√∂r Specsaverskoncernen, inklusive f√∂rebyggande och/eller uppt√§ckande av bristande efterlevnad
‚Äʬ†¬† ¬†uppr√§tth√•lla register f√∂r skatt, efterlevnad av lagar, f√∂rsvar mot r√§ttsliga anspr√•k eller andra f√∂retags√§ndam√•l
‚Äʬ†¬† ¬†hantera och administrera f√∂rs√§kringsanspr√•k
För att kunna ge dig de produkter och tjänster som beskrivs ovan behåller vi kopior av din personliga information hos:
‚Äʬ†¬† ¬†aktuell Specsaversbutik f√∂r produkter och tj√§nster som erbjudits dig i butiken
‚Äʬ†¬† ¬†Specsavers Optical Group Limited.
Om du inte registrerar dig som kund online men kontaktar oss via hemsidan (och/eller via e-post på persondata.se@specsavers.com) ger du oss personlig information om dig själv, inklusive din e-postadress, namn och kontaktuppgifter. Detta kan även innehålla hälsoinformation, där du uttryckligen har samtyckt till detta.
Du kan även behöva tillhandahålla personlig information (men inte medicinsk information) genom att delta i en tävling på vår hemsida. Vi kommer bara att använda sådan information i syfte att ge ett svar, granska eventuell återkoppling eller för att förbättra hemsidan.
Om du bara surfar på vår hemsida samlar vi inte in någon information som identifierar dig vid namn. Vi samlar däremot in information med hjälp av cookies och/eller trafikdata som använder IP-adresser eller andra numeriska identitetsbeteckningar, som analyserar navigering på och användning av hemsidan.
Mer information om användningen av cookies finns under avsnitt 7 nedan.

4.    Hur länge sparas den informationen? 
Personlig information kommer att sparas av oss och andra medlemmar av Specsaverskoncernen enligt vad som framgår av vår Policy och förteckning över bevarandeperioder.

5.    Med vem delas den personliga informationen?
Vi kan lämna upplysning om din personliga information till andra medlemmar av Specsaverskoncernen för alla de ändamål som framgår av den här Integritetspolicyn.
Varje Specsaversbutik drivs av ett företag inom Specsaverskoncernen. När du beställer produkter eller tjänster i en butik är den butiken personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Koncernen Specsavers Optical kommer att behandla de uppgifterna, inklusive eventuell hälsoinformation, på butikens vägnar. Koncernen Specsavers Optical tillhandahåller och behandlar även IT- , marknadsföring- och andra tjänster för varje butik och därtill hörande personuppgifter.
Vi kan från tid till annan lämna upplysning om din personliga information till tredje parter, inklusive under följande omständigheter:
‚Äʬ†¬† ¬†Vi anv√§nder tredje parter att hj√§lpa oss behandla personlig information, men de f√•r inte anv√§nde den f√∂r andra √§ndam√•l. Vi kan anv√§nda informationen vi f√•r fr√•n tredje parter f√∂r att komplettera, f√∂rb√§ttra och l√§gga till i v√•ra databaser f√∂r kundinformation.
‚Äʬ†¬† ¬†Vi kan uppge personlig information till h√§lsomyndigheter
‚Äʬ†¬† ¬†Vi kan vidarebefordra personlig information till externa organ och organisationer, inklusive polisen och andra brottsbek√§mpande myndigheter, f√∂r att f√∂rebygga och uppt√§cka bedr√§geri (inklusive bedr√§gliga transaktioner) och brottslig aktivitet. De externa organen kan kontrollera informationen vi ger dem mot offentliga och privata databaser och kan f√∂ra ett register √∂ver s√•dana kontroller f√∂r anv√§ndning i framtida s√§kerhetskontroller
‚Äʬ†¬† ¬†Vi kan vidarebefordra personlig information till v√•ra f√∂rs√§kringsgivare om ett krav g√∂rs eller kan g√∂ras g√§llande mot oss eller en annan medlem av Specsaverskoncernen
‚Äʬ†¬† ¬†Om vi s√§ljer eller k√∂per en verksamhet eller tillg√•ngar kan vi uppge personlig information om kunder till den potentiella s√§ljaren eller k√∂paren av s√•dan verksamhet eller tillg√•ngar
‚Äʬ†¬† ¬†Om vi eller alla v√•ra tillg√•ngar i allt v√§sentligt f√∂rv√§rvas av en tredje part (eller om de √§r f√∂rem√•l f√∂r en omorganisation inom bolagskoncernen), kommer personlig information om v√•ra kunder vara en av de √∂verf√∂rda tillg√•ngarna
‚Äʬ†¬† ¬†Vi kan skicka viss personlig information till din arbetsgivare, d√§r du har blivit h√§nvisad till oss som f√∂retagskund f√∂r √∂gonv√•rd
‚Äʬ†¬† ¬†Vi kan skicka din personliga information till tredje parter f√∂r att efterleva en legal skyldighet (inklusive domstolsbeslut), eller f√∂r att till√§mpa K√∂pvillkor f√∂r hemsidan eller Villkor f√∂r anv√§ndning av hemsidan eller andra avtal som vi har med dig eller f√∂r att skydda Specsavers, v√•ra kunders, anst√§lldas eller tredje parter r√§ttigheter, egendom eller s√§kerhet
6.    Hur behandlas den personliga informationen?
Din personliga information kan överföras till, lagras och behandlas i mer än ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive Guernsey. Guernseys datasskyddslagar liknar de inom EU vilket gör att sådana överföringar är tillåtna.
För överföringar av dina personuppgifter till tredje parter utanför EES vidtar vi ytterligare åtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftning. Dessa inkluderar EU kommissionens godkända standardavtal med relevanta mottagare av din personliga information, oavsett om de är medlemmar i Specsaverskoncernen eller inte.
Därutöver vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagar för att skydda din personliga information.
7.    Specsavers cookie policy
Specsavers använder cookies för att förbättra användningen av vår hemsida. Ytterligare information finns i vår Cookie policy.
8.    Hur personlig information uppdateras eller ändras
Du kan uppdatera eller ändra din personliga information i din lokala Specsavers-butik eller genom att logga in på Ditt Konto (om du är en registrerad kund online).
9.    Vilka rättigheter har du?
Du har vissa rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive möjligheten att:
‚Äʬ†¬† ¬†f√• tillg√•ng till din personliga information – vi kan ta ut en avgift n√§r det √§r till√•tet enligt lag att g√∂ra det
‚Äʬ†¬† ¬†r√§tta din personliga information om den √§r felaktig eller ofullst√§ndig
‚Äʬ†¬† ¬†radera din personliga information och f√∂rhindra vidare bearbetning under s√§rskilda omst√§ndigheter och d√§r det inte finns n√•gon annan laglig grund f√∂r att forts√§tta beh√•lla och bearbeta den informationen. Dessa inkluderar till exempel:
‚Äʬ†¬† ¬†d√§r personuppgifterna inte l√§ngre √§r n√∂dv√§ndiga i f√∂rh√•llande till det syfte f√∂r vilket de ursprungligen samlades in/behandlades
‚Äʬ†¬† ¬†d√§r du √•terkallar samtycke
‚Äʬ†¬† ¬†d√§r du inv√§nt mot att vi behandlar din personliga information

‚Äʬ†¬† ¬†blockera eller hindra behandlingen av personlig information. Medan vi har r√§tt att lagra din personliga information kan vi inte behandla den vidare om du beg√§r att den ska blockeras
‚Äʬ†¬† ¬†flytta, √∂verf√∂ra eller portera din personliga information till en annan organisation; och
‚Äʬ†¬† ¬†mots√§tta dig behandlingen av din personliga information:

‚Äʬ†¬† ¬†om behandlingen √§r baserad p√• ett legitimt intresse eller utf√∂randet av en uppgift av allm√§nt intresse/myndighetsut√∂vning
‚Äʬ†¬† ¬†behandling f√∂r direktmarknadsf√∂ring
‚Äʬ†¬† ¬†behandling f√∂r vetenskaplig/historisk forskning och statistik
‚Äʬ†¬† ¬†inge klagom√•l till relevant tillsynsmyndighet
För att begära någon av ovanstående rättigheter, vänligen utfyll formuläret på www.specsavers.se/persondata.

10.     Vilka val kan du göra?
Specsavers kan använda din personliga information för att kontakta dig i samband med våra produkter och tjänster.
För att säkerställa att du fortsätter att få utmärkt vård kommer vi att skicka material som inte är marknadsföring utan besökspåminnelser till dig och meddelande för att påminna dig om när din nuvarande förskrivning löper ut.
Du kan ändra dina preferenser för marknadsföring när som helst genom att kontakta din lokala Specsavers-butik eller genom att logga in på Ditt Konto (om du är en registrerad kund online).
Du kan √§ven v√§lja att inte l√§ngre ta emot marknadsf√∂ringsmail fr√•n oss genom att v√§lja ‚ÄĚsluta prenumerera‚ÄĚ l√§ngst ned i respektive markandsf√∂ringsmailen som vi skickar till dig.
11.    Skydd av personlig information
Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och procedurer för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst och användning.
Trots att moderna säkerhetsrutiner är effektiva, är inget fysiskt eller elektroniskt säkerhetssystem helt säkert. Vi kan inte garantera fullständig säkerhet för vår databas, och vi kan inte garantera att informationen du tillhandahåller inte kommer att bli uppfångas när du skickar den till oss via internet. Varje överföring sker på din egen risk.
Om det sker ett uppfångande av din personliga information eller en obehörig tillgång till eller användning av vår databas ansvarar vi inte för eventuellt missbruk av din personliga information.
Vi har ingen kontroll över innehållet på tredje parters webbplatser eller resurser som länkar till vår hemsida och vi tar inget ansvar för dem eller deras integritetsskyddsrutiner som de använder eller för förlust eller skada som kan orsakas av användningen av sådan hemsida eller källa.
12.    Uppdatering av Specsavers Integritetspolicy
Vi kan från tid till annan uppdatera den här Integritetspolicyn. Eventuella uppdateringar träder i kraft så snart som de är publicerade på vår hemsida. Skulle Specsavers vilja använda personuppgifter på annat sätt än vad som anges i den Integritetspolicyn som gäller vid tidpunkten för insamlingen av uppgifterna, kommer meddelande om sådana ändringar att synligt läggas ut på Specsavers hemsida och du kommer även att få ett meddelande via e-post.
13.     Kontakta oss
Om du har frågor om Specsavers Integritetspolicy, utfyll webbformuläret på www.specsavers.se/persondata.
Du kan även kontakta Specsavers Group Data Protection Officer at Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA

Se filmen